LIPIK test
LIPIK test
Medianno
Prilika za ugostitelje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga u kompleksu bazena u Lipiku

05.06.2020. 16:15 | 1083 pregleda | Gospodarstvo

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, temeljem Odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga u kompleksu bazena u Lipiku od dana 05.lipnja 2020.godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga

u kompleksu bazena u Lipiku

I. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga u periodu od 26. lipnja do 01. rujna 2020. godine u kompleksu bazena u Lipiku na lokacijama:

 1. Sjenica kod srednjeg bazena površine 90 m2
 2. Terasa kod restorana površine 150 m2
 3. Plato iznad filter stanice površine 150 m2

Moguće je poslati ponude za zakup prostora na jednoj ili više lokacija.

 

II. Odabrani ponuditelj za prostor na lokaciji sjenica kod srednjeg bazena dužan je organizirati pružanje ugostiteljskih usluga – hrana i piće, a na lokaciji terase kod restorana i platoa iznad filter stanice, minimalno prodaju pića.

Ugostiteljske usluge ugostitelj pruža u skladu sa zakonskim propisima i propisanim standardima za obavljanje svoje djelatnosti. Ugostitelj je dužan učiniti sve potrebne predradnje za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta i o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti na lokacijama iz točke I.

Zakupodavac će osigurati dvije montažne tipske kućice za potrebe pružanja ugostiteljskih usluga na lokaciji terase kod restorana i priključak električne energije na svim lokacijama.

 

III. Početni iznos zakupnine iznosi 5.000,00 kn/mjesečno po pojedinoj lokaciji iz točke I. ovog natječaja.

 

IV. Jamčevina u iznosu 500,00 kn po pojedinoj lokaciji uplaćuje se na IBAN: HR7324020061500066175 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., model: 00, poziv na broj: OIB uplatitelja.

 

V. SADRŽAJ PONUDE

Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost iz natječaja.

Ponuda mora sadržavati:

 • za fizičke osobe (obrtnici): oznaku i naziv lokacije za koju se natječe, ime i prezime, adresa prebivališta, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja, preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice iz koje je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,
 • za pravne osobe: oznaku i naziv lokacije za koju se natječe, naziv i sjedište, preslik izvoda iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja,
 • brojevima i slovima točno ispisanu visinu ponuđene zakupnine, koja za pojedini prostor ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine iz točke III. ovog natječaja,
 • detaljan opis usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude),
 • dokaz o uplati jamčevine
 • Izjava o osiguranju uvjeta korištenja navedenih u točki VI. ovog Natječaja.

 

VI. UVJETI KORIŠTENJA

Odabirom na natječaju, ponuditelj se obvezuje:

 • održavati čistoću u i oko zakupljenog prostora,
 • ukloniti sav otpad oko zakupljenog prostora do 7.00 sati sljedećeg dana,
 • koristiti isključivo papirnu i kartonsku ambalažu,
 • osigurati opremu za pružanje usluga,
 • urediti i opremiti uređajima i inventarom zakupljeni prostor uz prethodnu suglasnost zakupodavca,
 • pridržavati se odredbi javnog reda i mira kao i ostalih važećih odluka Grada Lipika,
 • osigurati i primijeniti sustav naplate (izdavanje računa) u skladu s odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom kao i osigurati internetski pristup potreban za provođenje mjera fiskalizacije,
 • platiti sve troškove i režije povezane s korištenjem zakupljenog prostora,
 • ishoditi dozvole i odobrenja za obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta.

 

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom na adresi: Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o., Staklanska ulica 2A, 34551 Lipik, s naznakom "PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA NA BAZENIMA – NE OTVARATI".

Ponude moraju prispjeti na navedenu adresu do ponedjeljka 15. lipnja 2020. god. do 14:00 sati.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 15. lipnja 2020. god. u 14:00 sati.

 

VIII. KRITERIJ ODABIRA

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene zakupnine.

Nepravodobne, neodređene i nepotpune kao i ponude kojima je iznos zakupnine manji od onog određenog kao početni iznos, neće se razmatrati.

Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, a direktor donese Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda, s odabranim ponuditeljima potpisat će se ugovor o zakupu. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se, uz uvjete iz ovog Natječaja, sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

U slučaju da dva ili više ponuditelja dostave identične ponude, odabrat će se ponuda koja je ranije prispjela.

 

Ostale odredbe

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. ima pravo poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično i ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja ponuditeljima.

Odabranim ponuditeljima se jamčevina uračunava u zakupninu. Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima koji nisu odabrani vraća se uplaćena jamčevina.

Natječaj se objavljuje na internet stranici i oglasnoj ploči Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o te na internet stranici Lipičkog Compasa www.compas.hr

Detaljnije informacije o natječaju zainteresirani mogu dobiti u Lipičkoj razvojnoj i turističkoj agenciji LIRA d.o.o. ili na telefon 034 422 380.   

U Lipiku 05. lipnja 2020.